top of page
banner.png
Auditief LuisterendOor-240x240.jpg

Auditieve Vaardigheden

Vanaf jonge leeftijd ontwikkelen kinderen spelenderwijs hun taalbewustzijn.

Ze leren de betekenis van begrippen als ‘verhaal’, ‘zin’, ‘woord’ en ‘klank’ kennen.


Een onderdeel van het taalbewustzijn is het fonologisch bewustzijn:

het kunnen omgaan met klanken.

 

Bijvoorbeeld:

  • het splitsen van woorden in lettergrepen

  • het verbinden van lettergrepen tot een woord

  • het toepassen van eindrijm

 

Als een kind zegt: “Paddenstoel is langer dan boom,” laat het kind zien dat het kijkt naar de vorm van woorden in plaats van naar de betekenis.

Dit is het objectiveren van gesproken woorden (auditieve objectivatie).

 

De mate van fonologisch bewustzijn blijkt een goede voorspeller te zijn van toekomstige leesprestaties.


Een gevorderde fase van fonologisch bewustzijn is het fonemisch bewustzijn:

het besef dat woorden uit fonemen zijn opgebouwd.

Fonemen zijn de letterklanken die met onze lettertekens corresponderen.

 

Bijvoorbeeld:

  • het herkennen en toepassen van beginrijm

  • het kunnen opdelen van korte woorden in losse klanken (auditieve analyse)

  • het samenvoegen van klanken tot een woord (auditieve synthese)

 

Bij het auditief synthetiseren speelt het temporeel ordenen een belangrijke rol.

Een kind kan klanken of woorden in een bepaalde volgorde onthouden.

 

 

De meest complexe auditieve vaardigheid is het bepalen van de klankpositie.

Een kind kan dan antwoord geven op vragen als: “Wat hoor je vooraan in /vuur/?”

Er wordt een beroep gedaan op de auditieve analyse, het temporeel ordenen en de kennis van begrippen als ‘vooraan’, ‘achteraan’ en ‘middelste’.

 


Het inzicht in de verschillende klanken in woorden ontstaat meestal niet spontaan.

Hiervoor is een mate van abstractie nodig, die kinderen geleidelijk ontwikkelen.

Een voorwaarde voor auditieve vaardigheden is het auditief geheugen voor woorden en klanken.

Wat kan logopedie doen?

In de logopedie werken wij samen met uw kind aan het verbeteren van het auditief geheugen en de andere genoemde auditieve vaardigheden.

Het auditief geheugen is belangrijk voor de spraak- en taalontwikkeling van uw kind.

De auditieve vaardigheden vormen de basis voor het lezen.

postzegel envelop index.jpg

Logopedist: "Dit is ......"
Kind: "...een post-zegel ... en-een-flop!"

 

bottom of page